Vad är GIS?

Beskrivning

Geografiska Informations System (GIS) är ett datorbaserat system för insamling,
lagring,bearbetning, analys och presentation av geografiska data.

Ett GIS är helt enkelt ett system för att digitalt, via datorer, Internet eller dylikt visa hur
verkligheten ser ut. Man skapar  digitala kartor som kan delas in i två delar. Dels kartor
som enbart fungerar som bilder – kallat rasterkartor, dels kartor där man kan klicka på
varje punkt eller detalj och få fram information om den samma – vektorkartor.

Bilden ovan visar de olika arbetsmoment som behövs för att  skapa ett GIS. Med utgång från verkligheten samlar man in de olika  kartdelarna, som läggs in i den digitala kartan. Kartan bearbetas genom  att man lägger till information till utvalda detaljer och sätter samman  kartan så som den är tänkt att användas. Olika analyser skapas utifrån  kartmaterial och användning. Analyserna kan användas för presentationer  som beslutsunderlag eller för att internt ta beslut.

Byggstenarna  i ett geografiskt informationssystem är två typer av data – digitala  kartdata och attributdata. Den digitala kartdatabasen innehåller data  för lägesbestämning av objekt samt information om de rumsliga sambanden  mellan objekten. Attributdata eller statistiska data kopplas sedan till  kartdatabasen vilket innebär att helt nya möjligheter öppnas för en  effektiv informationshantering och nya former för analys av lägesbunden  information.

Med GIS-teknik behandlas data och deras geografiska läge i ett sammanhang, vilket ökar förståelsen för vår omvärld.

 

Vid skapandet av de digitala kartorna – GIS, delas verkligheten upp i de  delar den innehåller. Dessa delar ”ritas” sedan in i kartan och varje  del får information lagd till sig, t ex namn på vatten, byggnader,  längder på vattendrag, vägar, mm. Denna information kan sedan till  exempel användas för att finna olika samband eller få fram olika  beslutsåtgärder för det digitala kartområdet.

Kommentarer inaktiverade.